ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ  ΠΑΡΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΜΕΝΤΗ).

Η προμήθεια προϋπολογισμού 111.491,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ, η οποία υλοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και αφορούσε στην προμήθεια τροφίμων για διάστημα ενός (1) έτους προς κάλυψη των αναγκών:

  • Προμήθειας γάλακτος του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου, του Νομικού Προσώπου  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ και του Νομικού Προσώπου Κοινων. Προστασίας και Αλληλεγγύης, στα πλαίσια χορήγησης λοιπών παροχών σε είδος σύμφωνα με την KYA 43726/07.06.2019 (ΦΕΚ 2208/08.06.2019 τεύχος B’).
  •  Προμήθειας τροφίμων στα πλαίσια λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και 
  • Προμήθειας τροφίμων του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας για τις ανάγκες σίτισης βρεφών και νηπίων των τριών (3) παιδικών σταθμών, των φιλοξενούμενων του Κ.ΑΠ.Η. Μολάων. 
 • Όσον αφορά στο Κ.ΑΠ.Η. Μονεμβασίας υπήρξε από την αρχή του έτους πρόβλεψη στην περίπτωση που λειτουργούσε κατά τη διάρκεια του έτους.  Μέχρι τώρα δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία του και ως εκ τούτου το αντίστοιχο ποσό παραμένει αδιάθετο στον προϋπολογισμό. 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης καταρτίστηκε ανά Δημοτική Ενότητα και κατά αυτόν τον τρόπο υπήρχαν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των φορέων όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρ. 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012 και αυτό παρείχε τη δυνατότητα η ανάδειξη του αναδόχου να γίνει μετά από απ΄ευθείας ανάθεση του άρθρ. 118 του Ν. 4412/16.

Για την εκτέλεση της προμήθειας εκδόθηκαν δύο (2) προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, που απευθύνονταν μέσω του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου – https://www.monemvasia.gov.gr), προς κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που είχε έδρα  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μονεμβασίας.

Μέσω της 1ης πρόσκλησης 1541 με ημερομηνία 2 Φεβρουαρίου 2023 (23PROC012072876) εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από δύο (2) επιχειρήσεις με έδρα τη Νεάπολη και τα Παπαδιάνικα και ανατέθηκαν και στις δύο επιχειρήσεις με απευθείας ανάθεση ομάδες της μελέτης ανά Δημοτική Ενότητα, δαπάνης  62.423,63 πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα τα είδη:

 • Γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και του Νομικού Προσώπου  Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ και 
 • Τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου

 

Μέσω της 2ης πρόσκλησης 2735/24.2.2023 (23PROC012193932), από ολόκληρο το Δήμο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον ΜΟΝΟ από μία (1) επιχείρηση με έδρα τη Νεάπολη και ανατέθηκαν με απευθείας ανάθεση ομάδες της μελέτης ανά Δημοτική Ενότητα, δαπάνης  45.924,82 πλέον ΦΠΑ και συγκεκριμένα τα είδη:

  • Γάλα του εργατοτεχνικού προσωπικού του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και 
 • Τρόφιμα των τριών (3) παιδικών σταθμών και των φιλοξενούμενων του Κ.ΑΠ.Η Μολάων και του Κ.ΑΠ.Η. Μονεμβασίας ΕΑΝ αυτό θα λειτουργούσε εντός του έτους 2023.

Σύνολο αναθέσεων των δύο προσκλήσεων 108.348,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ