Ενέργειες του Δήμου και αποφάσεις Δ.Σ. για την αποτροπή της εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην Χερσόνησο του Μαλέα.

Ενέργειες του Δήμου στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αποτροπή της εγκατάστασης αιολικών σταθμών της εταιρείας «Αιολικό Πάρκο Λακωνίας Βρυσάκια Α.Ε.» στην Χερσόνησο του Μαλέα.

Η εταιρεία «Αιολικό Πάρκο Λακωνίας Βρυσάκια Α.Ε.» σχεδιάζει την εγκατάσταση και λειτουργία δύο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ενός στην θέση ‘Βρυσάκια-Κράνι’ με 19 ανεμογεννήτριες και ενός στην θέση ‘Λυκογκρεμός’ με 8 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 79,8 MW, στην Δημοτική Ενότητα Βοιών, κοντά στον οικισμό Βελανίδια.

Για το έργο αυτό χορηγήθηκε έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο Δήμος Μονεμβασίας προσέβαλε τις πράξεις αυτές με αίτηση θεραπείας, αλλά και με ιεραρχική προσφυγή.

Οι προσφυγές αυτές απορρίφθηκαν σιωπηρά και ο Δήμος προσέβαλε τις πράξεις με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας.

Μετά την κατάθεση της αιτήσεως ακυρώσεως, εξεδόθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος μία πράξη, η οποία αναφέρεται μεν ως «επανάληψη στο ορθό» της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων των έργων, αλλά επιφέρει μία ουσιώδη μεταβολή ως προς την επιλογή της θέσης τεσσάρων ανεμογεννητριών. Η πράξη αυτή προσεβλήθη με ιδιαίτερο δικόγραφο, ώστε να περιληφθεί στην δίκη που είχε ήδη ξεκινήσει στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά των δύο αυτών ΑΣΠΗΕ.

Για την συντομότερη συζήτηση της υποθέσεως ο Δήμος υπέβαλε αίτηση προτιμήσεως.

Επιπλέον, ο Δήμος κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων των έργων και της εγκρίσεως του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και υπόμνημα με έγγραφα και στοιχεία. Η αίτηση αναστολής εκκρεμεί.

Αποφάσεις Δ.Σ. Μονεμβασίας περί αρνητικής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. στη χερσόνησο Μαλέα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας μετά από εισηγήσεις του Δημάρχου έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για την εγκατάσταση Α.Π.Ε. στη Χερσόνησο Μαλέα με τις αποφάσεις 253/2019, 39/2021 και 96/2021.

Δείτε τις αποφάσεις ολόκληρες στα πρακτικά των συμβουλίων που ακολουθούν

Δείτε επίσης