Σχέδιο Ασφάλειας Νερού

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού, είναι μελέτη που στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στους καταναλωτές. Ελέγχει όλο το φάσμα παραγωγής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διανομής νερού και αποτελεί ένα διαχειριστικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πόσιμου νερού.

Ο Δήμος Μονεμβασίας, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 60.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συνεισέφερε, από ίδιους πόρους, επιπλέον 20.000,00 (συμπ. ΦΠΑ) με σκοπό την εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού για τον Δήμο Μονεμβασίας.

Η σύμβαση υπογράφτηκε στις 23/9/2022, ενώ στην παρούσα φάση (Σεπτέμβριος 2023) υποβλήθηκε το τρίτο και τελευταίο παραδοτέο της σύμβασης, το οποίο ελέγχεται για την πληρότητά του από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στο υπό εκπόνηση Σχέδιο Ασφάλειας Νερού:
αξιολογείται το υφιστάμενο πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων του Δήμου, σχετικά με την ποιότητα του νερού στην πηγή, στο δίκτυο διανομής και στους τελικούς αποδέκτες.
προτείνονται μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο Δήμος, σε περιπτώσεις αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων, που σχετίζονται είτε με την ποιότητα του πόσιμου νερού και τη διανομή του, είτε με συμβάντα αστοχίας στη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης και προτείνονται τα απαραίτητα προληπτικά και επανορθωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την κανονική παροχή υγιεινού νερού, σε μόνιμη βάση.
αξιολογούνται τυχόν απαραίτητα έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων ύδρευσης και προτείνονται νέα μέτρα για την προστασία των πηγών ύδρευσης (πηγές, γεωτρήσεις, υδρομαστεύσεις κ.λπ)
προτείνονται τυχόν απαραίτητες εργασίες και προγράμματα παρακολούθησης – συντήρησης των δικτύων και συστημάτων ύδρευσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι:

(α) τα μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση των κινδύνων σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφοδοσίας του νερού, από την απόληψη, την επεξεργασία και την αποθήκευση έως και τη διανομή, είναι αποτελεσματικά και ότι το νερό στο σημείο τήρησης είναι υγιεινό και καθαρό.

(β) οι πληροφορίες που παρέχονται για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, πληρούν όλες τις υποχρεώσεις, όπως αυτές περιγράφονται στην Ελληνική νομοθεσία

(γ) επιλέγονται τα καταλληλότερα μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία.

Ο Δήμος Μονεμβασίας, με αυξημένο αίσθημα ευθύνης για το ευαίσθητο ζήτημα του πόσιμου ύδατος, προχωρά και ολοκληρώνει τη μελέτη, από την οποία θα προκύψουν οι απαραίτητες κατευθυντήριες Οδηγίες, με στόχο την πλήρη οργάνωση της παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, καθώς και της εξεύρεσης τρόπων εξάλειψης των όποιων προβλημάτων που ανακύπτουν στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής του.

Δείτε επίσης