Τουρισμός και Ανάπτυξη

Η ραγδαία εξέλιξη του Τουρισμού αποτελεί ένα φαινόμενο με έντονες οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, καθώς προσελκύει έντονο ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των ανεπτυγμένων χωρών όσο και από την πλευρά των αναπτυσσόμενων. Η Ελλάδα είναι μία χώρα που τις τελευταίες δεκαετίες μονοπωλεί στις προτιμήσεις των τουριστών-επισκεπτών αυξάνοντας τα επίπεδα του ΑΕΠ της
χώρας μας. Ο Δήμος Μονεμβασίας έχει καταγράψει σημαντική πορεία τα τελευταία χρόνια σε μια σειρά από πεδία όπως το οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πεδίο.
Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ενός κατάλληλου προγραμματισμού αλλά και σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει ένα πλαίσιο από συντονισμένες κινήσεις σχετικά με τη διαμόρφωση μιας πολιτιστικής ταυτότητας, είναι δυνατόν να οδηγήσει στο να επιτευχθεί αναβάθμιση σε τοπικό επίπεδο, απόρροια της οποίας είναι η βελτίωση συνολικά του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του τόπου.
Αναλυτικότερα, στην επόμενη τετραετία στόχος είναι η διατήρηση της κοινωνικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου μας και η περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την τουριστική φέρουσα ικανότητα, χωρίς να επηρεαστούν αρνητικά οι φυσικοί πόροι. Στα πλαίσια όλων των παραπάνω, έμφαση θα δοθεί στα εξής:
1. Δημιουργία στρατηγικής προώθησης του τουριστικού προϊόντος με βάση τα πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης.
2. Συνεργασία με το Σύλλογο Ξενοδόχων, τις τουριστικές επιχειρήσεις και με τους tour operator και πρακτορείων που δρουν στην περιοχή μας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος.
3. Πραγματοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων με ειδικούς καλεσμένους για την αναβάθμιση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους οργανισμούς-φορείς και όλων όσων εμπλέκονται με τον τουριστικό κλάδο. Προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί πλέον μονόδρομο η εφαρμογή του μοντέλου της αειφόρου ανάπτυξης. Οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης αναφέρονται στην ανάπτυξη του τουρισμού με ποιοτικούς όρους όπου θα ικανοποιούνται οι ανάγκες των ντόπιων και των τουριστών ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, οι πόροι του, τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του. Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι έτοιμος να περάσει σε καινούρια σελίδα διατηρώντας την κουλτούρα, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής μας.

Δείτε επίσης