Αυτοματισμός πηγών, δεξαμενών και δικτύων ύδρευσης

Ο Δήμος Μονεμβασίας διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ με πίστωση 460.114 € τοποθέτησης παλμικών υδρομέτρων σε όλες τις γεωτρήσεις , τις πηγες ύδρευσης και τις δεξαμενές τα οποία ελέγχουν την ροή του πόσιμου ύδατος και μεταδίδουν με ασύρματο δίκτυο σε πραγματικό χρόνο της μετρήσεις στα κατά τόπους δημαρχεία και στους υπαλλήλους της υπηρεσίας ύδρευσης .
Το έργο εκτελείται και η ολοκλήρωση του αναμένεται τις επόμενες ημέρες . Με την εκτέλεση του έργου θα γίνει δυνατή η on line παρακολούθηση του πηγών και του δικτύου ύδρευσης , άμεσος εντοπισμός βλαβών και μεγάλη εξοικονόμηση πόσιμου νερού . Συνολικά η εκτέλεση του έργου αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση : Εκατόν δύο (102) παροχόμετρα διαφόρων διαμέτρων και πίεσης για τοποθέτησή τους στις υδρευτικές υδροληψίες. Εκατόν δώδεκα (112) παροχόμετρα διαφόρων διαμέτρων και πίεσης για τοποθέτησή τους στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος.
Σκοπός της προμήθειας είναι ο εξορθολογισμός της χρήσης νερού καθώς και η εκπλήρωση των όρων της άδειας χρήσης νερού και το εγκεκριμένο με αριθμό (Φ.Ε.Κ. 1004/Β/2013) σχέδιο διαχείρισης «Έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου».
Η Χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολγείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας και Τ.Π..&Δ. και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1).

  • Προϋπολογισμός:
     460.114 €.

Δείτε επίσης