Ακτομηχανική μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης παραλιακού μετώπου Νεάπολης

Ανατέθηκε η μελέτη από το Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασιάς με στόχο να διερευνηθεί ακτομηχανικά συνολικά όλο το παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης (από ΡΕΒΑΝΣ έως ΜΟΝΕ-ΜΟΝΕ) σε σχέση με τον υφιστάμενο προβλήτα, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν την περιοχή (ανεμογενείς κυματισμοί, μεταβολές στάθμης θάλασσας, κ.α.). Η μελέτη περιλαμβάνει διερεύνηση μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων την υφιστάμενη κατάσταση, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σήμερα στο παραλιακό μέτωπο της Νεάπολης και επίσης με την παρουσία των προτεινόμενων παρεμβάσεων / εναλλακτικών διατάξεων προστασίας, ώστε, αφενός να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα διάβρωσης και προσάμμωσης που παρατηρούνται κατά μήκος του παράκτιου μετώπου και αφετέρου να βελτιστοποιηθεί ο σχεδιασμός των προτεινόμενων έργων.

Δείτε επίσης