Αναβάθμιση ΕΕΛ Τ.Κ Μονεμβασίας και εξωτερικών αντλιοστασίων λυμάτων

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αποκατάσταση φθορών του εξοπλισμού και των δεξαμενών επεξεργασίας της υφιστάμενης ΕΕΛ λόγω παρέλευσης 20-ετους λειτουργίας. Στόχος είναι

  • η αντικατάσταση του συνολικού φθαρμένου εξοπλισμού (Π/Μ και Η/Μ) και η αντιμετώπιση των προβλημάτων στο σύνολό τους. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται να παραμένουν εκκρεμότητες που τελικά θα αποτελούν παράγοντες δυσλειτουργίας της συνολικής εγκατάστασης. Οι επιμέρους διεργασίες στις ΕΕΛ είναι σε σειρά, με αποτέλεσμα ο βαθμός απόδοσης κάθε διεργασίας, να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον βαθμό απόδοσης των ανάντη διεργασιών και τελικά να επηρεάζεται ο συνολικός βαθμός απόδοσης της ΕΕΛ και η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων.
  • o εκσυγχρονισμός των εξωτερικών αντλιοστασίων, όσον αφορά στα συστήματα απόσμησης, στην κατάργηση των υπόγειων ηλεκτρικών πινάκων με πίνακες εξωτερικού χώρου (pillar), στις εργασίες εγκατάστασης Η/Ζ, καθώς και στην εγκατάσταση συστημάτων PLC για την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας τους, καθώς και κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού.
  • Προϋπολογισμός:
     1.676.055 €.

Δείτε επίσης