Αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ζάρακα

Από την έναρξη της πρώτης θητείας μας έως σήμερα κατασκευάστηκαν νέα δίκτυα ύδρευσης, έγιναν αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων και πολλές παρεμβάσεις με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ύδρευσης των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας.

Έτσι πλέον σήμερα έχουν αντικατασταθεί σχεδόν στο σύνολο των κοινοτήτων του Δήμου μας τα δίκτυα αμιαντοσωλήνων παλαιότερων δεκαετίων με αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς.

Παράλληλα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει αυτόματη απομόνωση τμημάτων τους, όταν κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή όχληση σε έκτακτη περίπτωση.

Έργα βασικής υποδομής το οποίο δεν είναι εμφανή γιατί είναι κάτω από το έδαφος αλλά είναι έργα προτεραιότητας και ουσίας για την διαφύλαξη της υγείας των κατοίκων.

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΑΡΑΚΑ:
    Προϋπολογισμός: 560.000.

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΙΕΡΑΚΑ:
    Προϋπολογισμός: 642.551 €.

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΑΜΑΤΩΝ:
    Προϋπολογισμός: 699.521 €.

Δείτε επίσης