Βιολογικός καθαρισμός και αποχευτικό δίκτυο Μολάων, Πακίων, Ελαίας

Μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων που εξυπηρετεί τους οικισμούς Μολάων, Πακίων και Ελαίας

Κατασκευάστηκε δικτύου αποχέτευσης του οικισμού περίπου 22.000 m σωλήνων αποχέτευσης. Επίσης κατασκευάστηκε η Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων και Διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων με συνολική δυναμικότητα του έργου με προοπτική 20ετίας ανέρχεται σε 4.100 ισοδύναμους κατοίκους με δυνατότητα επέκτασης στους 5.000 κατοίκους για τη 40ετία.

Επιπλέον κατασκευάστηκαν τα εσωτερικά δίκτυα συλλογής ακαθάρτων σε Μολάους, Πάκια και Ελαία και αναβαθμίστηκε η ΕΕΛ Μολάων με την προσθήκη τριτοβάθμιας εγκατάστασης επεξεργασίας, με σκοπό την απεριόριστη άρδευση δενδρωδών καλλιεργειών.

 • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων
  Προϋπολογισμός: : 2.236.345,3 €.
 • Έργο αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μολάων, με προσθήκη τριτοβάθμιας εγκατάστασης επεξεργασίας. Προϋπολογισμός: 1.095.424,68 €.
 • Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων Μολάων (Α΄φάση)
  Προϋπολογισμός: 8.874.575€.
 • Αποχέτευση και Επεξεργασία Λυμάτων Μολάων (Β΄ Φάση):
  Προϋπολογισμός: 2.480.300€.
 • Αποχετευτικό δίκτυο ΤΚ Ελαίας:
  Προϋπολογισμός: 2.410.211,86€.

Επαναχρησιμοποίηση νερού από ΕΕΛ Μολάων

Δείτε επίσης