Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας , Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Δήμος Μονεμβασίας, σχεδιάζουν την κατασκευή υδατοδρομίου στον λιμένα Μονεμβασίας.
Η δραστηριοποίηση των υδροπλάνων στην Μονεμβασιά δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μία σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη για τις εν λόγω ευρύτερη περιοχή της Μονεμβασίας.
Επιπρόσθετα η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύναται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, τροφίμων. Τύπου) κ.ά.
Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Νόμου 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας ως Κύριος του Έργου στο οποίο ανήκει η αρμοδιότητα παρέμβασης στην περιοχή του έργου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Έδρας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης προβαίνουν στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία θα γίνει η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την δημιουργία υδατοδρομίου στον λιμένα της Μονεμβασιάς.

Δείτε επίσης