Βιολογικός καθαρισμός και αποχετευτικό δίκτυο οικισμών Πλύτρας και Καραβοστασίου

Η ΕΕΛ Πλύτρας – Καραβοστασίου έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση μέσω αποχετευτικού δικτύου των οικισμών Πλύτρας και Καραβοστασίου της Τ.Κ. Παπαδιανίκων της Δ.Ε. Ασωπού.
Η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ενεργού ιλύος στη μορφή του παρατεταμένου αερισμού, σε δεξαμενές απονιτροποίησης και αερισμού με την οποία επιτυγχάνεται συγχρόνως η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και η βιολογική απομάκρυνση των οργανικών ουσιών, του αζώτου και του φωσφόρου με μελλοντική δυνατότητα επιπλέον χημικής απομάκρυνσης του φωσφόρου.
Επίσης στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται επιπλέον τριτοβάθμια επεξεργασία με φίλτρανση και απολύμανση με UV.
Εξαιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων στο υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού στο σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται μικρή βιολογική βαθμίδα χειμερινών παροχών. Η δυναμικότητα σχεδιασμού της ΕΕΛ είναι 4.000 ισοδύναμοι κάτοικοι για την 20-ετια και 4.700 ισοδύναμοι κάτοικοι γα την 40ετία

  • Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου:
    Προϋπολογισμός: 3.422.567 €.
  • Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Πλύτρας – Καραβοστασίου:
    Προϋπολογισμός: 3.018.000 €.

Δείτε επίσης