Κατασκευή Τουριστικού Λιμένα και Μαρίνας στο Παλαιόκαστρο

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας  έχει αναθέσει , παραλάβει και υποβάλει το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για να χωροθετηθεί και αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά o Τουριστικός λιμένας –ΜΑΡΙΝΑ στην λιμενική εγκατάσταση Παλαιοκάστρου.

Με το προτεινόμενο έργο θα δημιουργηθεί ένα σύγχρονο καταφύγιο τουριστικών σκαφών, δυναμικότητας 103 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, εκ των οποίων 98 μόνιμες θέσεις για σκάφη μήκους έως 25m και 5 εποχιακές θέσεις για μεγαλύτερα σκάφη (super-yachts). Το καταφύγιο θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των ελλιμενιζόμενων σκαφών και των επιβαινόντων σε αυτά, καθώς και των επισκεπτών του λιμένα.

Μεταξύ των άλλων υποδομών προβλέπεται η κατασκευή κτιριακής υποδομής (Κτίρια γραφείου διοίκησης, καταστημάτων, χώρων υγιεινής, εστιατορίου/αναψυκτηρίου/bar, Η/Μ εγκαταστάσεων, αποθηκών και λοιπών βοηθητικών χρήσεων)  για την εξυπηρέτηση των χρηστών και επισκεπτών. Ο λιμένας θα διαθέτει επίσης σταθμό ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα και εγκαταστάσεις παραλαβής λυμάτων και ελαιωδών καταλοίπων.

Κατά τον σχεδιασμό του έργου ελήφθησαν σοβαρά υπόψη τόσο περιβαλλοντικές όσο και αισθητικές παράμετροι, με στόχο αφ’ ενός τη διαμόρφωση μιας υψηλού επιπέδου Μαρίνας για την εξυπηρέτηση των σκαφών αναψυχής ενσωματωμένη στις λοιπές υποδομές της λιμενικής εγκατάστασης Παλαιοκάστρου και αφ’ ετέρου την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αρμονική ένταξη του έργου στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

 Ο σχεδιασμός του έργου αποκαθιστά την αισθητική του παράκτιου μετώπου όπου σήμερα υφίστανται παλιές κατασκευές του λιμένα και ταυτόχρονα σέβεται και προσαρμόζεται στα γεωμορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης, αναδεικνύοντας και τον παρακείμενο αρχαιολογικό χώρο Παλαιοκάστρου.

Δείτε επίσης