Λιμενικές Εγκαταστάσεις Μονεμβασίας – Φωτισμός Μαρίνας

Εντάχθηκε ο φωτισμός της Μαρίνας Μονεμβασίας, με προϋπολογισμό 106.399,44 €  στο  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται απο το Ε.Τ.Θ.Α., με τίτλο:  «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’[για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα]). 

Το έργο έχει υλοποιηθεί και έχει παραδοθεί σε χρήση.

Δείτε επίσης