Προμήθεια και τοποθέτηση από το Δήμο 509 ειδικών παροχόμετρων στα δίκτυα άρδευσης Κοινοτήτων ΒΕΛΛΙΩΝ και ΤΑΛΑΝΤΩΝ

Υπογράφηκε στις 04.04.2022, η σύμβαση για το έργο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ειδικών Παροχομέτρων Άρδευσης» ποσού 309.628,00 € (με ΦΠΑ), μεταξύ του Δήμου Μονεμβασίας, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES.

Το έργο μελέτησε, ένταξε και δημοπράτησε ο Δήμος Μονεμβασίας με προϋπολογισμό μελέτης 315.715,16 ευρώ (με ΦΠΑ). Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

  • Προϋπολογισμός:
    309.628 €.

Με την υλοποίηση του έργου, θα πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός της άρδευσης 3.100 στρεμμάτων του αρδευτικού δικτύου των Κοιν. Βελιών και Κοιν. Ταλάντων Δ.Ε. Μονεμβασίας αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν στην Κοιν. Βελιών 409 παροχόμετρα μαγνητικής μετάδοσης εξυπηρετώντας συνολικά 2.598 στρέμματα αρδευόμενων καλλιεργούμενων εκτάσεων και στην Κοιν. Ταλάντων 100 παροχόμετρα μαγνητικής μετάδοσης εξυπηρετώντας 524,80 στρέμματα αρδευόμενων καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Τα παροχόμετρα μαγνητικής μετάδοσης θα είναι διαμέτρου DN 65 16at, DN 80 16at, DN 100 16at με καπάκι ελάχιστης ροής 0,65 (max) m3/h, 1,00 (max) m3/h, 1,50 m3/h και ροής υπερφόρτωσης τουλάχιστον 75 m3/h, 120 m3/h, 200 m3/h αντίστοιχα. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των φλαντζών και όλων των απαραίτητων μικροϋλικών σύνδεσης (υδραυλικά εξαρτήματα προσαρμογής, βίδες, παξιμάδια, μούφες σύνδεσμοι, λαιμοί κ.λ.π.).

Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του δικτύου και ο ορθολογικός έλεγχος των υδάτινων πόρων, προκειμένου να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με την εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας οι οποίες συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία και συνάδουν με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών υδατικών διαμερισμάτων που αφορούν την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τέλος επισημαίνεται, ότι με το εν λόγω έργο, απαλλάσσονται οι παραγωγοί από τη δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησή τους, δεδομένου ότι βάσει του Κανονισμού Άρδευσης, τη δαπάνη προμήθειάς τους, θα έπρεπε να την καταβάλλουν οι ίδιοι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης