Προστασία από κατολισθήσεις στη Δ.Ε. Βοιών

Προκειμένου αποτραπούν φαινόμενα καταπτώσεων και κατολισθήσεων λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς της 17 έως 20 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκαν εργασίες συγκράτησης καταπτώσεων με πλέγματα, Άρση – εκβραχισμός ασταθών υλικών και επικεκρέμενων εδαφικών βραχωδών μαζών, κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεων πρανών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από σκυρόδμητη λιθορριπή

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Δ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  Προϋπολογισμός
  :  500.000 €.

 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  Προϋπολογισμός
  :  300.000 €.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΛΑΧΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  Προϋπολογισμός
  : 300.000 €.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  Προϋπολογισμός
  : 200.000 €.
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  Προϋπολογισμός
  : 200.000 €.

Δείτε επίσης