Πρόταση βελτίωσης και επέκτασης του Αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας

Προβλέπεται η βελτίωση και η επέκταση του αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας.

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 30,50 m στην ίδια διεύθυνση, με εξωτερική προστασία από φυσικούς ογκόλιθους και βάθος -4,0m για όλο το μήκος του.

Προβλέπεται επίσης ανακατασκευή των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων με συνολικό μήκος 26.90 m καθώς και καινούρια επίστρωση της ανωδομής.

  • Προϋπολογισμός:
     1.360.000 €.

Κατατέθηκε πρόταση χρηματοδότησης του Αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας από τον Δήμο Μονεμβασίας,   μέσω προγραμματικής  σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιεία, προϋπολογισμού 1.360.000 €

Πιο συγκεκριμένα, στο Πλάνο Ανάπτυξης των λιμενικών υποδομών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μονεμβασίας, προβλέπεται η βελτίωση και η  επέκταση  του αλιευτικού καταφυγίου Ελαίας.

Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 30,50 m στην ίδια διεύθυνση, με εξωτερική προστασία από φυσικούς ογκόλιθους και  βάθος -4,0m για όλο το μήκος του.

Προβλέπεται  επίσης ανακατασκευή των υπαρχόντων κρηπιδωμάτων με  συνολικό μήκος 26.90 m καθώς και καινούρια επίστρωση της ανωδομής.

Το πλάτος της επέκτασης παραμένει όπως και στο υπάρχον.

Προτείνονται επίσης κρηπιδώματα κατά μήκος του υφιστάμενου τοίχου σε διεύθυνση ανατολική πλάτους 4,0m και μήκους 94,33m μέχρι το όριο της εκσκαφής στο -4,0 m ενώ ακολουθεί διαμόρφωση του χώρου με λιθορριπή για το υπόλοιπο τμήμα πλησίον της παραλίας μήκους 56,50m να μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλο μέρος από τα μικρά αλιευτικά σκάφη της περιοχής ώστε αυτά να μην χρειάζεται να καταλαμβάνουν τον πολύτιμο χώρο των κρηπιδωμάτων.

Η απαιτούμενη προστασία του προσήνεμου μόλου περιλαμβάνει φυσικούς ογκόλιθους θωράκισης, ατομικού βάρους 8 έως 10 tn  με στάθμη στέψης 5 m+5.0 m.

Όλα τα κρηπιδώματα θα έχουν λιθεπένδυση των ορατών τους όψεων ώστε να δένουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα του υπάρχοντος λιμένος.

Τα κρηπιδώματα θα κατασκευαστούν με τεχνητούς ογκόλιθους  και η ανωδομή θα είναι  στην στάθμη +1,0 m.

Στην σκυροδέτηση της ανωδομής των κρηπιδωμάτων θα ενσωματωθούν αγωγοί από P.V.C. με φρεάτια ανά περίπου 10m για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στα προσορμίζοντα  σκάφη.

Σε όλο το μήκος των έργων θα υπάρχει εξοπλισμός πρόσδεσης,  από χυτοχαλύβδινες δέστρες, ανά περίπου 10m για τα μεγαλύτερα σκάφη και κρίκους προσδέσεως ανά 3 m για τα μικρότερα.

Επειδή το πρόβλημα ελλιμενισμού τους καλοκαιρινούς μήνες είναι έντονο προτείνεται στο εσωτερικό του λιμένος να δημιουργηθεί θέση αγκυροβολίου 3,10 Χ3,10m.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δείτε επίσης