Στερέωση και ενίσχυση του Μυλαύλακου Κοκκολάκη

Σεδιάζεται η στερέωση και η ενίσχυση του μυλαύλακου του Κοκκολάκη στη ΔΕ Μολάων σύμφωνα με μελέτη που εκπονεί ο Δήμος κατόπιν των εγκρίσεων και των οδηγιών της Αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Δείτε επίσης