Στήριξη βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας

Ένα σύντομο ιστορικό του έργου

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π την περίοδο 2008-2011 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Π.Γ Μαρίνο ύστερα από ανάθεση του τμήματος Μελετών Βυζαντινών Μνημείων της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προέβηκε στην εκπόνηση Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Έρευνας και Διατύπωση Μέτρων Στερέωσης Υψηλών Βραχωδών Πρανών και των Υπερκείμενων Τειχών του Κάστρου Μονεμβασίας για τον προσδιορισμό των συνθηκών ευστάθειας του βραχώδους πρανούς με σκοπό την καθολική αντιμετώπιση του προβλήματος καταπτώσεων από αποκολλήσεις βράχων διαφόρων μεγεθών και όγκου.

  • Προϋπολογισμός 2.500.000,00€.

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π την περίοδο 2008-2011 με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Π.Γ Μαρίνο ύστερα από ανάθεση του τμήματος Μελετών Βυζαντινών Μνημείων της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, προέβηκε στην εκπόνηση Γεωλογικής – Γεωτεχνικής Έρευνας και Διατύπωση Μέτρων Στερέωσης Υψηλών Βραχωδών Πρανών και των Υπερκείμενων Τειχών του Κάστρου Μονεμβασίας για τον προσδιορισμό των συνθηκών ευστάθειας του βραχώδους πρανούς με σκοπό την καθολική αντιμετώπιση του προβλήματος καταπτώσεων από αποκολλήσεις βράχων διαφόρων μεγεθών και όγκου.

Η αναφερόμενη μελέτη ύστερα και από τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού (πράξη 34/18-10-2011), εγκρίθηκε από τον Υπουργό Πολιτισμού (αριθ. απόφασης ΥΠΠΟΤ/ΔΑΒΜΜ/108520/2490/08-11-2011). Επειδή στη μελέτη του Ε.Μ.Π δεν περιλαμβάνονταν η σύνταξη των οικονομοτεχνικών τευχών των μέτρων στερέωσης, ο Δήμος μας σε συνεννόηση με τη Δ/νση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, ανέθεσε σε ιδιώτη μελετητή με την αριθ. πρωτ. 24687/2012 σύμβαση, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών τευχών για έργα στερέωσης βραχωδών πρανών τα οποία παρελήφθησαν από το Δ.Σ με την αριθ. 372/2012 απόφαση του.

Ο Δήμος Μονεμβασίας με την αριθ. 248/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση στο Ε.Π Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας: 54 – «Άλλα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), του έργου «Μέτρα Στερέωσης Υψηλών Βραχωδών Πρανών και των Υπερκείμενων Τειχών του Κάστρου Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Η πρόταση εντάχτηκε με την αριθ. πρωτ. 391/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο Ε.Π Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» Άξονας προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» κωδικός προτεραιότητας: 54 – «Άλλα μέτρα για την προστασία του Περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» αλλά με την αριθ. πρωτ. 4738/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου ανακλήθηκε λόγω των υπεράριθμων εντάξεων (overbooking) στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” 2007-2013.

Στη συνέχεια και ύστερα από συνεννόηση του Δήμου Μονεμβασίας με την Περιφερειακή Αρχή, το έργο λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που είχε για τον Αρχαιολογικό χώρο, επανυποβλήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για αξιολόγηση στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου στο Ε.Π Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2014 -2020, όπου με σχετική απόφαση του περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου με συνολικό Π/Υ 2.500.000,00€ Στις 9 Μαρτίου 2021 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου Μονεμβασίας Ηρακλή Τριχείλη και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα .

Περισσότερα για το έργο στον σύνδεσμο
https://www.facebook.com/stavros.xristakos/posts/10224725539547288

Υπεγράφη στην Σπάρτη χθες 3-3-21 από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα και τον Δήμαρχο Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Στερέωση των βραχωδών πρανών στο Κάστρο Μονεμβασίας» προϋπολογισμού 2.500.000,00€.

Το έργο θα δημοπρατήσει και θα επιβλέψει η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Δήμος έχει εκπονήσει την μελέτη, είναι ο κύριος του έργου και θα αναλάβει την συντήρησή του μετά την παραλαβή του.

Το έργο είναι πρωτοποριακό και δύσκολο στην εκτέλεσή του, φιλοδοξούμε δε να άρει σε πολύ μεγάλο βαθμό την επικινδυνότητα των βραχωδών πρανών πάνω από την Καστροπολιτεία.
Σε ορισμένες φάσεις της υλοποίησής του θα γίνει χρήση εναερίων μέσων (ελικοπτέρου).

Θα γίνουν καθαιρέσεις επισφαλών τεμαχίων, κατασκευές λιθοδομών, αγκυρώσεις μεμονωμένων τεμαχίων, τοποθέτηση μεταλλικού πλέγματος πάνω στο πρανές και σε θέσεις όπου η βραχομάζα είναι έντονα κερματισμένη και χαλαρωμένη, σε θέσεις που εμφανίζονται επικρεμάμενοι βράχοι πάνω σε κατοικίες καθώς και η κατασκευή και τοποθέτηση βραχοπαγίδων.

Δείτε επίσης