Συμπληρωματικά έργα ύδρευσης οικισμών Δήμου Μονεμβασίας

Αντικέιμενο της παρούσας είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων βελτίωσης- εκσυγχρονισμού υφιστάμενων συστημάτων ύδρευσης (αγωγοί εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και δεξαμενές ύδρευσης) ή/και επέκτασης δικτύων ύδρευσης σε είκοσι δύο οικισμούς και των πέντε Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Μονεμβάσιας.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για έργα αντικατάστασης-βελτίωσης τμημάτων των δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μονεμβάσιας που σήμερα αποτελούνται από αμιαντοσωλήνες, ή/και  παρουσιάζουν συχνά βλάβες και διαρροές καθώς και η κατασκευή νέων αγωγών ύδρευσης σε διανοιγμένους οδούς εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών και αντικαταστάσεις δεξαμενών ύδρευσης.

 • Προϋπολογισμός:
  2.591.098 €.

Το έργο περιλαμβάνει:

 1. Νέους αγωγούς ύδρευσης συνολικού μήκους 23.620,00 μ.μ. από σωλήνες πολυαιθυλενίου.
 2. Τρεις νέες ανοξείδωτες δεξαμενές ύδρευσης στους οικισμούς Συκιάς Δ.Ε Μολάων, Βαλτακίου Δ.Ε. Βοιών και Νομίων Δ.Ε. Μονεμβάσιας.
 3. Εργασίες σύνδεσης αντλιοστασίων γεωτρήσεων με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Τα σχεδιαζόμενα έργα, χαρακτηρίζονται από λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και θα συμβάλλουν:

 • στην πρόσβαση σε επαρκές και καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
 • (κρίσιμο ζητούμενο για τους οικισμούς του Δήμου Μονεμβάσιας,
 • στον περιορισμό των βλαβών και των διαρροών κατά μήκος των αγωγών (οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος) ,
 • στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τα υφιστάμενα αντλητικά
 • συγκροτήματα γεωτρήσεων λόγω της αύξησης της διατιθέμενης ποσότητας υδρευτικού ύδατος (οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος).
 • στη δυνατότητα κάλυψης των υδρευτικών αναγκών των οικισμών σε ορίζοντα τεσσαρακονταετίας.

Δείτε επίσης