Κατασκευή υδατοφραγμάτων και λιμνοδεξαμενών στο Δήμο Μονεμβασίας

Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι ιδιαίτερα ελλειμματικός σε νερό και δεν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα, λόγω δε των μειωμένων βροχοπτώσεων ελάχιστες φορές «σέρνουν» με νερό τα ρέματα. Συνεπώς δύσκολα θα μπορούσαν να γεμίσουν τα φράγματα.

Παρόλα αυτά θα μπορούσαν να κατασκευαστούν μικρά φράγματα σε κάποιες περιοχές του Δήμου σύμφωνα με μελέτη που έχει παραδοθεί στην Περιφέρεια από το Πανεπιστήμιο ΕΚΠΑ Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος για:

 • Φράγμα στη θέση «ΣΤΡΑΒΟΛΑΓΚΑΔΟ» της Δημοτικής Κοινότητας Ελίκας (εσωποτάμιο).
 • Μικρό φράγμα στη θέση «ΠΡΑΡΘΙ» της Δημοτικής Κοινότητας Αγγελώνας (εσωποτάμιο).
 • Λιμνοδεξαμενή στη θέση «ΡΕΣΗ» της Δημοτικής Κοινότητας Συκιάς (εξωποτάμια).

Μικρά φράγματα ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής των όμβριων υδάτων κατασκευάζονται από λιθορριπή (ή άλλα υλικά) εντός ρεμάτων στα ανάντη τμήματά τους αρχικά. Τα φράγματα αυτά δρουν με διάφορους τρόπους:

 • Ανακόπτουν τη ταχύτητα ροής και περιορίζουν τη διαβρωτική δράση του νερού.
 • Εμποδίζουν την γρήγορη πορεία του νερού και την απώλειά του προς τη θάλασσα.
 • Συμβάλλουν στην κατείσδυση του νερού και την αποθήκευσή του τελικά στο υπέδαφος, όπου προστατεύεται από την εξάτμιση και τη ρύπανση.
 • Συμβάλουν στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.
 • Συμβάλουν στην αντιμετώπιση της υφαλμύρινσης.
 • Συμβάλουν στη δημιουργία εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης.

Μικρά φράγματα ανάσχεσης της χειμαρρικής ροής προτείνονται στις Δημοτικές Κοινότητες Μολάων, Βελιών, Αγίου Δημητρίου, Ταλάντων, Δαιμονιάς, Νομίων, Κουλεντίων, Παντάνασσας, Ελίκας, Νεάπολης, Μεσοχωρίου, Λαχίου, Αγίου Νικολάου, Βελανιδίων.
Τα παραπάνω έργα χαρακτηρίζονται από τα εξής:

 1. Αξιοποιούν και αποθηκεύουν τα επιφανειακά ύδατα (κατασκευή ταμιευτήρων) συμβάλλοντας στην ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων σε περιοχές που δεν είναι πλούσιες, αποθηκεύοντας τα πλεονάζοντα ύδατα τον χειμώνα για να αξιοποιηθούν σε εποχές αυξημένης ζήτησης.
 2. Συμβαδίζουν με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αξιοποίηση των υδάτων των ταμιευτήρων με την κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, εκσυγχρονισμό των υφισταμένων αρδευτικών δικτύων και βελτίωση συνθηκών άρδευσης.
 3. Περιορίζουν την εκμετάλλευση των υπογείων υδάτων από υδρογεωτρήσεις συμβάλλοντας στην διατήρηση της στάθμης των υδάτων των υπόγειων υδροφορέων, σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Οι λιμνοδεξαμενές αποτελούν μικρούς ταμιευτήρες (επιφανειακών και υπόγειων υδάτων) που κατασκευάζονται είτε μέσα στις κοίτες υδατορεμάτων (εσωποτάμιες) είτε έξω από αυτές σε φυσικές ή τεχνητές λεκάνες κατάκλυσης (εξωποτάμιες). Πρόκειται για ήπιες παρεμβάσεις που συγκρατούν και αποθηκεύουν τμήμα της επιφανειακής απορροής προς περαιτέρω διαχείριση (ύδρευση, άρδευση, κτηνοτροφία, αγροτουρισμός, πυρόσβεση κλπ.) την περίοδο της μέγιστης ζήτησης και ελάχιστης προσφοράς υδατικών πόρων. Επισημαίνεται, πως για την πλήρωσή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν πηγαίες εκφορτίσεις, καθώς και υπόγειο νερό.

Δείτε επίσης